Politická „korektnost“ pana starosty Mgr. Stanislava Vacka

18. listopadu 2016

Vážení občané města Dobříše, považuji za nutné vás informovat o politické nekorektnosti současného pana starosty Mgr. Stanislava Vacka. Pana starosty, který často používá ve svých výrocích nepravdy, nepřesnosti a zavádějící informace.
Vrcholem bylo poslední proběhnuvší jednání 15. zastupitelstva města (dále jen ZM) dne 10.11.2016, kde většina předkládaných bodů se vyznačovala všemi uvedenými přívlastky.
Dovolte, abych uvedl jeden příklad za všechny. Pan starosta Mgr. Stanislav Vacek uvedl v rozhovoru pro Dobříšsko aktuálně, který vyšel 16. září 2016 velmi závažné nepravdy a nepřesnosti. V tomto rozhovoru uvádí, že město Dobříš, v době kdy jsem byl starostou, zaplatilo za studie revitalizace Mírového nám. téměř 11 miliónů Kč. Na zastupitelstvu města, které se konalo 26. září 2016 jsem na tuto lež reagoval a na základě diskuse, která se rozpoutala, pověřilo ZM finanční výbor kontrolou faktur, které byly vyplaceny v souvislosti s projektovou činností Mírového nám. Na zmíněném zastupitelstvu se pan starosta částečně omluvil, prý opomenul pouze říci, že se nejednalo jen o studii, ale že šlo také o projektové dokumentace. Již to je velmi závažná nepřesnost a dezinformace. Je skutečně diametrální rozdíl, zda se bavíme pouze o studii, nebo o projektových dokumentacích, které vyžadují nesrovnatelně náročnější práci a jinou časovou dotaci.
Co tedy zjistil finanční výbor a co předložil finanční výbor na ZM dne 10.11.2016 ?
Že souhrn všech projektových prací, které město v letech 2008 až 2012 zaplatilo v souvislosti s projektem revitalizace Mírového nám. činí celkem 5 525 612 Kč včetně DPH, nikoliv tedy starostou Mgr. Stanislavem Vackem uváděných 11 miliónů korun.
Uvádím, že částka zahrnuje mnohé speciální projekty inženýrských sítí pod náměstím, které byly zpracovány v podrobnosti projektu pro stavební povolení, tedy nikoliv pouze koncepční studie. Pro město Dobříš byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení architektonického a dopravního řešení Mírového náměstí, která obdržela veškerá kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy. Dokumentace však nemohla být využita k podání žádosti o stavební povolení z důvodu blokace Krajského úřadu, který skrze tehdejšího hejtmana Davida Ratha odmítl podepsat souhlas se záměrem. Souhlas Kraje byl podmínkou k udělení stavebního povolení, jelikož se na náměstí nachází krajská komunikace. Je prokazatelné, že město Dobříš za zmíněnou částku cca 5, 5 miliónů korun včetně DPH (malá část tohoto byla hrazena z dotací pro západní etapu) získalo nejen komplexně zpracovaný projekt pro stavební povolení rekonstrukce celého Mírového náměstí, ale rovněž dosáhlo vydání několika samostatných povolení a souhlasů na jednotlivé stavby v rámci tohoto projektu. Mimo jiné průběh a výsledek architektonické soutěže, je v odborných kruzích uváděn jako příkladový, což je také uvedeno v Respektu 13. - 20.4. / 2014 v článku pana Adama Gebriana.
Nevím, jak na tato fakta bude reagovat pan starosta, ale jedno je jisté. Je pryč doba, kdy město za mého vedení odvážně a otevřeně projednávalo projekty s dotčenými účastníky. A to hlavně s veřejností formou četných setkání, diskusí a snažilo se tak o konsensuální výsledek, který reflektuje jak potřeby občanů, tak potřeby města. Takto otevřený a transparentní dialog města s veřejností realizaci projektů sice zpomaluje, ale jsem přesvědčen, že je to postup správný. Dokazuje to i 1. místo v národní soutěži a čestné uznání v mezinárodním kole za strategické plánování udržitelného rozvoje města, za podporu demokratických procesů, spolupráce s NNO (Nestátní neziskové organizace) a širokou veřejností, kterou město Dobříš získalo v roce 2009.

Mgr. Jaroslav Melša, zastupitel města Dobříš za ODS Dobříš

Komentáře k článku

BUĎTE NAŠÍM ČLENEM a podílejte se tak na dění ve městě!
Kontaktujte nás

Máte na nás dotaz? Neváhejte napsat.