Územní plán: když pomalu znamená rychle

Otázky vyvolané požadavky spolku BRODCE VŠEM na referendum ohledně lokality Brodce ukazují na potřebu připomenout si základní principy územního plánování a postupů při jeho změnách. Dovolujeme si přidat schéma územního plánování a komentář k jeho aplikaci v současné situaci v našem městě a pozvat Vás na veřejné projednání návrhu č.3 územního plánu v Dobříši konané v pondělí 5. září v 17:00 hodin v KD Dobříš.

V současné době platí v Dobříši územní plán ve verzi po změně č. 2 z r. 2017. V lednu r. 2020 zastupitelé schválili zadání pro změnu č. 3. Ta obsahuje vedle revize textové části a několika upřesnění především změny podle požadavků vlastníků konkrétních pozemků. Celkem se jedná o 17 lokalit, kde zastupitelé odsouhlasili zadání změny. V průběhu 3 roků proběhlo vysoutěžení architekta, který změnu č. 3 připravuje. Dále byly osloveny dotčené orgány a občané, kteří již podali své připomínky na jaře letošního roku. Ty byly vyhodnoceny a pokud byly shledány relevantními, došlo k jejich zapracování. V září proběhne veřejné projednání změny č. 3 a další možnost podávání připomínek. Ty budou opět vyhodnoceny a případně zapracovány. Finální schválení změny č. 3 by mohlo proběhnout z kraje roku 2023, tedy po 4 letech od zadání. Celý proces je pomalý. Žadatelé čekají na provedení změny územního plánu často více jak 5 let. Výsledek není jistý. Požadavky se totiž sbírají a pak se přetaví do jednoho zadání jedné velké změny.

Rychlost procesu schvalování změny územního plánu je relativní. Zákonem definovaný postup předepisuje jednotlivé kroky tak, aby všichni dotčení vlastníci, sousedé, státní orgány od ochrany životní prostředí, před báňský úřad až po Ministerstvo obrany, se mohli ke změnám vyjádřit a odsouhlasit je, případně je rozporovat. Ve výsledku tento postup výrazně snižuje riziko, že výslednou změnu někdo po jejím schválení napadne u soudu či poukáže na její neproveditelnost. Tedy ve výsledku současný postup snižuje čas schválení změny. V rámci Dobříšska úplně nejrychleji byly schváleny takové změny, které se týkaly jen jednoho pozemku a kde vyhodnocení bylo snadné. I tak posouzení takové změny trvalo 1 rok. Na druhé straně nejdelší proces schvalování trvá i deset let, kdy ani po takové době změna není přijata a vrací se opakovaně v procesu mezi navrhovateli a připomínkujícími.