Chceš nájem v městském bytě?

Město Dobříš vlastní 117 bytů v 9 budovách. Jejich kvalita a vybavení je různá. Od starých a málo udržovaných budov až po nově zrekonstruovaný bytový dům na Větrníku.

Bytový dům Nad Papežem čp 1486, býv. ubytovna Na Větrníku (foto D.Havlíčková)

Sociální bydlení

Městské byty jsou přidělovány především těm, kteří splňují požadavky na sociální bydlení.

Sociální bydlení je bydlení poskytované osobám v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým, včetně lidí, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřenou výši svých příjmů. Sociální bydlení je poskytováno za specifických smluvních podmínek nájmu a v souladu s určitými principy. Sociální bydlení je na místní úrovni poskytováno vždy formou bydlení v  bytech, přičemž může být propojeno na sociální služby. Zdroj

O přidělení bytu rozhoduje rada města. Velká část dobříšských městských bytů je přidělována na základě doporučení Sociálního odboru MěU, který zohledňuje aktuální naléhavost a potřebnost konkrétního žadatele. Zde vedou pořadník žadatelů, i když je to vzhledem k různým jejich požadavkům spíše seznam. Pokud se nějaký byt uvolní, ověří jeho vhodnost dle požadavků žadatelů. Jiné požadavky má babička, jiné matka s 3 dětmi a jiné vozíčkář. K dubnu 2022 obsahovala evidence 37 žadatelů, co představuje celkem 65 osob. Nejmladší 21 let, nejstarší 97! Pouze část z nich najde od května svůj domov v zrekonstruované ubytovně na Větrníku, ostatní zůstanou čekateli.

Obec má povinnost „zajistit bydlení“ svým občanům.

Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Zdroj: § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Zákon o obcích.

Jak přesně má obec splnit tuto povinnost zákon nespecifikuje. Města se v nabídce bytů velmi liší. Přitom vlastnictví městských bytů je nezbytným předpokladem, aby město mohlo občanům ve složité životní situaci ubytování zajistit. Navíc obecní byty pomáhají zajistit v obci chybějící služby, když jsou nabízeny např. učitelům či lékařům. To ale není případ Dobříše. Učitelé či lékaři si bydlení najdou sami, nabídka stále existuje a jedná se především o ceně. Pravidla pro přidělování městských bytů v Dobříši definuje Směrnice č. 2/2020. Zde jsou definovány jednotlivé kategorie (sociální byt, dostupný byt, byt zvláštního určení) a podmínky jejich přidělování. 

Zdroj MPSV – Sociální bydlení

Jak je to v zahraničí?

Co se rozumí pojmem sociální bydlení se v každém státě vysvětluje trochu jinak. Například Rakousko používá výrazy „bydlení s omezeným ziskem“ nebo „lidové bydlení“, v Dánsku se setkáme s pojmy „společné bydlení“ nebo „neziskové bydlení“, Francie používá výraz „bydlení za mírný nájem“, v Německu je to „podpora bydlení“, ve Španělsku „chráněné bydlení“ nebo ve Švédsku „bydlení formou veřejné služby“. Přehled jak to dělají v zahraničí je zde.

Kvalita za nerozumnou cenu

Žadatelé o sociální bydlení jsou často ve složité finanční situaci. Nemají dostatek prostředků, aby si pronajali bydlení za komerčních podmínek. Řada z nich má několik exekucí. Proto nejsou schopni platit žádné kauce na nájemné. I podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí (zde) kauce není doporučována. Když už ji někde obec chce získat, doporučuje se požádat o nenárokovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Takže to nejsou peníze žadatele, ale jen příspěvek státu.

Pokoj čekající na rekonstrukci (foto D.Havlíčková)

Podobně složité je to s nájmem. K úhradě nájemného lze použít dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) či pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení), o které lze požádat na Úřadu práce. Takže pokud je žadatel ve složité finanční situaci a město má obavu, zda bude nájemné platit, může být nájemné hrazeno přímo. Příspěvek na bydlení bude převádět Úřad práce rovnou na účet města. Tím je riziko neplacení ošetřeno. Nebo? Žadatel k přímé platbě musí dát písemný souhlas. A ten může kdykoli zrušit.

O jakých částkách je řeč?

V domě s pečovatelskou službou na Dukelském náměstí je cena 40Kč/m2, takže nájem za 1+1 o ploše 33,81m2 vyjde na 1352 Kč měsíčně.

Nájemné za sociální byty je stanoveno Nařízením vlády č. 112/2019 v § 20, čl. 3. Tam je uvedena cena 61,10 Kč/m2. Od vydání v r. 2019 proběhly dvě aktualizace, současná cena je 69,63 Kč/m2. Pro nejmenší byt v parametrech 1+0 o ploše 23,3m2 to dělá nájem 1622 Kč/měsíc plus služby. Větší byt, např. 2+kk na ploše 53,7m2 má nájem 3739 Kč měsíčně. Nájemné bylo pro dostupné byty rozhodnutím rady města (zde) stanoveno na 180 Kč/m2. Pak nájem za malý byt 1+0 o ploše 23m2 vychází na 4140 Kč měsíčně.

Budova s městskými byty Mírové nám. 71

Historicky bylo nájemné v městských bytech nastaveno nízko. Skokové zvýšení není možné. Limit, kam lze nájemné zvyšovat, stanovuje § 2249 občanského zákoníku (zde). Během 3 let lze nájem zvýšit maximálně o 20 %. V souladu s tím rada města schválila loni v září (zde) zvýšení nájemného v městských bytech v budovách čp. 104 (Fričova), čp. 106  (Mírové náměstí), čp. 66 (28. října), čp. 71 (Mírové náměstí), čp. 1502 (K Vodárně), čp. 1603 (Dělnická) o 20 % s platností od 1.1.2022. V těchto bytech bylo nájemné naposledy zvyšováno v r. 2014 a 2016 a pohybovalo se v částkách 40-80Kč/m2.

Kompletně zrekonstruovaný byt Na Větrníku (foto D.Havlíčková)

Letos byla dokončena celková rekonstrukce ubytovny na Větrníku, kde vzniklo 15 sociálních bytů a 14 dostupných. Náklady se vyšplhaly na 31,3 milionů Kč, kde část 16,9 mil Kč byla hrazena z dotace Státního fondu podpory investic, 4,7 mil Kč přispěl Středočeský kraj. Z vlastního rozpočtu města šlo 9,6 mil Kč.  Jeden metr čtvereční tak vyšel na 26 597 Kč. Teoreticky při výši měsíčního nájmu 69,63 Kč/m2 je třeba 32 let, aby se tato částka zaplatila.

Černý scénář

Když nabereme nájemníka, který se nechová řádně, tedy neplatí, poškozuje majetek, obtěžuje sousedy atd., můžeme nájem vypovědět. Když neplatí 3 měsíce, může dostat výpověď! Pak následuje výpovědní lhůta. Při závažném porušení lze vypovědět „okamžitě“ bez výpovědní doby (§ 2291 občanského zákoníku), to znamená musí byt odevzdat do 1 měsíce od oznámení. Tedy 4 měsíce od prvního nezaplacení. A pak? Dříve mělo město povinnost mu poskytnout přístřeší do doby, než si najde jiné bydlení a to až po dobu 6 měsíců. S novým občanským zákoníkem od r. 2014 tato povinnost už není. Takže lze vystěhovat „na ulici“. Jak vypadá takové nouzové přístřeší v Dobříši? V době covidu byl jeden z dobříšských bezdomovců po dobu, co byl v Covid karanténě, ubytován v městské garáži, ke které bylo přistaveno mobilní WC. Bez vody, oken, elektřiny. Další podobnou možností je stan. Nezaplacené nájemné může město vymáhat soudně a přidat se tak zpravidla k již existujícímu seznamu dalších věřitelů.

Je libo městský byt na Dobříši? (foto D.Havlíčková)

Je to začarovaný kruh: zájemci o tento typ bydlení mají často nízký příjem, občas bez zaměstnání, mnohdy s nějakou závislostí. Kauce není možná. Vybíraný nájem je nízký. Pro nového nájemníka je třeba provést zpravidla nákladnější opravy, vymalovat nestačí. Měli jsme už nájemníky, kteří v bytě rozdělali na podlaze oheň. Navíc se někteří k vybavení bytu chovají jako v hotelu a požadují třeba i výměnu žárovky. Omezit tato nebezpečí může především uzavírání smluv na dobu určitou, průběžná práce sociálního pracovníka a kontroly přímo v bytě. 

Mazlíci a kuřáci

I to, co mohou nájemci v městském bytě dělat, je omezeno. Mazlíčky chovat lze, je to stanoveno přímo v § 2258 občanského zákoníku:

Nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.

Zdroj foto: https://www.vethope.cz/cs/je-vase-kocka-nebo-pes-pasivni-kurak/

A kuřáci mohou kouřit. Je k tomu několik protichůdných stanovisek. Lze zakázat zde či zde, či naopak nelze zakázat zde. V Dobříši se držíme výkladu, že zákaz kouření je možný, pokud platí v celé budově a jednotlivé nájemníky mezi sebou nediskriminuje.

Obálka nakonec

Čas od času město vypíše soutěž na neobsazené byty, kde není podmínkou sociální nouze. V takové soutěži se rozhoduje obálkovou metodou, tedy kdo nabídne více. Naposledy takto získal nájemník byt letos v dubnu za 250Kč/m2. Za nově zrekonstruovaný malý byt 1+0 na Větrníku o ploše 23m2 bude platit nájem 5750 Kč měsíčně plus služby.

Aktuálně jsou v nabídce 3 další byty, které čekají na nové nájemce. Zájemci mohou podávat obálky s nabídkami do 5.5.2022 (více zde). Máte zájem?